ŽIADOSŤ O OPIS PROTOKOLU O MONTÁŽI LPG,CNG

Prevádzkovateľ vozidla požiada pracovisko, ktoré PZ do vozidla namontovalo o vydanie opisu protokolu o montáži. Kto ho namontoval zistí na stránke "Overenie vozidla - postup tu...

A. V prípade ak prevádzkovateľ vozidla nevie kto prestavbu vykonal, alebo toto pracovisko zaniklo alebo mu bolo zrušené oprávnenie na montáž PZ prevádzkovateľ vozidla požiada poverenú technickú službu montáže PZ IGAS, s.r.o. o identifikáciu, kto vykonal prestavbu vozidla (ak bola vykonaná po 1.7.2006 (popis pred rokom 2006 je tu...) odkedy je vedený jednotný inf. systém) a o identifikáciu, ktoré pracovisko vystaví opis protokolu o montáži PZ. Použite tento formulár.

B. Ak výsledkom zisťovania bude skutočnosť, že údaje o montáži PZ sa v automatizovanom informačnom systéme nenachádzajú prevádzkovateľ vozidla:

Ak nevie, o ktorý Okresný úrad, odbor dopravy (v minulosti obvodný) ide, prevádzkovateľ vozidla požiada o sprístupnenie informácie, v ktorom okrese (obvode) bola vykonaná zmena typu paliva Dopravný inšpektorát v Evidencii vozidiel v mieste svojho bydliska.

Ak nie sú splnené horeuvedené podmienky, nie je možné vystaviť opis protokolu o montáži PZ. 

Popis vzhľadu a vydania opisu u vozidla prestavaného pred rokom 2006 je na tejto webstránke...