DOKUMENTY

Demontáž plynového zariadenia

Od 1.1.2020 platia pre demontáž plynového zariadenia tieto ustanovenia:

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č.131/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel

§ 41 Iná technická zmena

písm. n

demontáž plynového zariadenia, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná dodatočne formou prestavby vozidla alebo zápisu inej technickej zmeny, (slov-lex)

(pozn. týka sa to teda všetkých nefabrických montáží vrátane dovozených vozidiel)

§ 42 Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle

ods 15

Návrh na demontáž plynového zariadenia okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj

a) protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní demontáže plynového zariadenia,

b) protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní demontáže plynového zariadenia,

c) potvrdenie technika montáže plynových zariadení o tom, že vykonal demontáž plynového zariadenia na danom vozidle,

d) návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii časti II vypracovaný technikom montáže plynových zariadení. (slov-lex)

Vzor potvrdenia o demontáži plynového zariadenia - medzi súbormi nižšie pod článkom.

Za bežných okolností sa v osvedčení o evidencii zmení:

18 - P.3 Druh paliva/ zdroj energie - napr. z Benzin + LPG naspäť na Benzín

31 - G Prevádzková hmotnosť - od prevádzkovej hmotnosti uvedenej v osvedčení o evidencii je potrebné odrátať hmotnosť demontovaného zariadenia a paliva v naplnenej nádrži

Výpočet hmotnosti nádrže je popísaný tu... 

O zmenu obsaditeľnosti, ak bola pri montáži znižovaná, si bude musieť požiadať držiteľ vozidla na okresnom úrade.

Výmena nádrže a komponentov plynového zariadenia

Potvrdenie o zhode plynového zariadenia pre vystavenie opisu protokolu

Obsaditeľnosť

Pri vozidlách kategórie M1 je počet miest na sedenie obmedzený podľa vzorca: 

Obsaditeľnosť (súčet počtu miest na sedenie) =  (najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla

– (prevádzková hmotnosť  vozidla  po  prestavbe -75))  / 75.

Z výslednej  hodnoty  obsaditeľnosti  je  potrebné  uvažovať  len celočíselnú hodnotu. Ak je táto nižšia ako pôvodná obsaditeľnosť (súčet počtu miest na sedenie vozidla pred prestavbou – údaje uvedené OE), stanoví sa ako nová obsaditeľnosť vozidla.

Pri vozidlách kategórie N1 je počet miest na sedenie obmedzený podľa vzorca:

Mcelk – (Mprev + N x 68) > N x 68

Mcelk – najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla z OE

Mprev  – prevádzková hmotnosť vozidla zvýšená o hmotnosť plynového zariadenia

N – počet miest na sedenie z OE – 1

Pri prestavbe vozidiel kategórie N1 montážou plynového zariadenia platí, že ak prevádzková hmotnosť vozidla

po prestavbe nie je postačujúca pre splnenie vyššie uvedenej nerovnosti, je nutné rátať so znížením počtu miest

na sedenie aj napriek tomu, že podľa vzorca na výpočet obsaditeľnosti vychádza pôvodná obsaditeľnosť.

Semináre