Žiadosť o predĺženie osvedčenia technika

Žiadosť by mala obsahovať:

identifikačné údaje oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo osoby, ktorá je navrhovateľom na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení, pri osvedčení technika montáže plynových zariadení,

identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada o udelenie osvedčenia technika, a ( Každý návrh podľa tohto zákona musí obsahovať identifikačné údaje navrhovateľa,

a) ak ide o fyzickú osobu

1. meno a priezvisko,

2. dátum narodenia,

3. adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a

4. podpis,)

a doložíte nasledovné doklady:

Schvaľovací orgán predĺži platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, ak

a) príslušná oprávnená osoba najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia požiada o predĺženie platnosti osvedčenia technika,

b) technik absolvoval doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika a

c) vyhovel pri skúške z odbornej spôsobilosti v čase platnosti osvedčenia technika.

O predĺženie osvedčenia sa dá požiadať aj elektronicky, ak máte elektronický podpis tu:

https://www.jiscd.sk/odborne-sposobilosti/sluzby-pre-ostatne-odborne-sposobile-osoby/technici-montaze-plynovych-zariadeni/predlzenie-platnosti-osvedcenia-technika-montaze-plynovych-zariadeni/navrh-o-predlzenie-platnosti-osvedcenia-technika-montaze-plynovych-zariadeni/