Schválenie jednotlivej prestavby

POSTUP PRI PRESTAVBE JEDNOTLIVÉHO VOZIDLA NA POHON PLYNOM LPG, resp. CNG systémom plynového zariadenia schváleným v SR

   1. Majiteľ vozidla požiada Obvodný úrad dopravy o vydanie „Povolenia na prestavbu vozidla" (predtým doporučujeme navštíviť oprávnené pracovisko overiť, či prestavba nie je schválená hromadne a požiadať ho o tech. pomoc pri spracovaní príloh žiadosti) Žiadosť musí obsahovať prílohy uvedené v zákone.

   2. OÚD vydá „Povolenie na prestavbu vozidla" (platné 1 rok) a upresní požiadavky na dokumentáciu požadovanú pre schválenie prestavby jednotlivého vozidla

   3. Majiteľ vozidla požiada o prestavbu oprávnené pracovisko

   4. Oprávnené pracovisko do vozidla namontuje vhodný schválený typ systému plynového zariadenia, odovzdá všetku potrebnú dokumentáciu najmä: protokol o montáži plynového zariadenia, návrh doplnkového schvaľovacieho štítku a doporučí ďalší postup pri získavaní podkladov pre schválenie

   5. Majiteľ vozidla požiada o schválenie prestavby vozidla k žiadosti priloží požadovanú dokumentáciu

   6. OÚD vydá rozhodnutie. Ak je kladné - súčasne prestavbu zapíše do osvedčenia o evidencii vozidla.

   7. Na vozidlo umiestni doplnkový schvaľovací štítok s údajmi podľa schválenia OÚD

   8. Správne poplatky vo forme kolkov - § 115 zákona čl. IV:

   9. - žiadosť na povolenie prestavby podľa bodu 1.1 - položka 68 b) -

   10. - žiadosť na schválenie prestavby položka 67 v)

   11. Legislatíva