PRACOVISKÁ

Zoznam pracovísk montáže LPG, CNG

Na stránku vstúpte "ako verejnosť" kliknutím na "Vstúpiť do systému".

Datgas vstup do systemu pre verejnost
Pri filtrovaní môžete použiť mapku.


Zmena vyhlášky č. 140/2018 Z.z.

uverejnené 24. 2. 2021, 6:37 používateľom Viliam Šedo   [ aktualizované 3. 3. 2021, 4:25 používateľom info igas ]

Od 1.3.2021 sa vyhláškou č. 85/2021 Z. z. vo vyhl. č. 140/2018 Z.z. mení nasledovné
§ 2 a 3 novelizované podmienky týkajúce sa počiatočného a priebežného overenie
§ 13 vypúšťa sa písmeno h) doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť
§ 29 obsahuje popis požiadaviek pri výmene nádrže, filtrov a ohybných hadíc. V prípade ak montáž plynového zariadenia nie je evidovaná v celoštátnom informačnom systéme vydáva sa potvrdenie o výmene nádrže, resp o výmene hadíc a filtrov. Výmenu smie uskutočniť oprávnená osoba montáže plynových zariadení a v niektorých prípadoch aj autorizovaná opravovňa
§ 34 vozidlo ktoré podlieha prvej TK po 4 rokoch od prvej evidencie musí najskôr absolvovať inšpekciu nádrže CNG
Zmenená príloha č. 11 - zmena designu inšpekčnej nálepky nádrže a technického popisu nálepky


§ 2

Počiatočné overenie plnenia podmienok na montáž plynových zariadení
(5)
Ak je počiatočné overenie súčasťou rozšírenia existujúceho pracoviska montáže plynových zariadení, kontrola podľa odseku 4 sa týka aj existujúceho pracoviska montáže plynových zariadení, pričom súčasťou kontroly je aj kontrola právoplatnosti oprávnenia na montáž plynových zariadení. Počiatočným overením je aj kontrola podľa § 3 ods. 2 písm. g) a h).
(9)
Ak správa z počiatočného overenia je súčasťou rozšírenia existujúceho pracoviska montáže plynových zariadení, obsahuje aj
a)
identifikačné číslo pracoviska montáže plynových zariadení,
b)
názov a sídlo schvaľovacieho orgánu, ktorý vydal oprávnenie na montáž plynových zariadení, a
c)
číslo a dátum vydania oprávnenia na montáž plynových zariadení a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti.

§ 3

Priebežné overenie plnenia podmienok na montáž plynových zariadení
(2)
Priebežným overením je kontrola
f)
platnosti overenia alebo kontroly zariadení technologického vybavenia,
g)
súladu stavu zásob tlačív dokladov a pečiatok so stavom vedeným v evidencii,
h)
označenia pracoviska montáže plynových zariadení podľa § 15.

(4)
Správa z priebežného overenia obsahuje
(c)
identifikačné údaje oprávnenej osoby montáže plynových zariadení podľa § 157 ods. 3 zákona vrátane identifikačného čísla pracoviska montáže plynových zariadení,

§ 13

Návrh na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení
(1)
Návrh na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení obsahuje
h)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
i)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167 ods. 6 zákona,
j)
pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti preukazujúce splnenie podmienok podľa § 84 ods. 1 písm. d) siedmeho bodu zákona,
k)
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom,
l)
doklady o vlastníctve alebo finančnom lízingu technologického vybavenia pracoviska montáže plynových zariadení a
m)
správu z overenia plnenia podmienok na montáž plynových zariadení vydanú technickou službou.

§ 29

Vyznačovanie výsledku montáže plynového zariadenia
(7)
Pri prekročení povolenej lehoty používania plynovej nádrže a jej príslušenstva, funkčnosti filtra alebo ohybnej hadice na plyn ich výmenu môže vykonať
a)
oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ak je montáž plynového zariadenia evidovaná v celoštátnom informačnom systéme; oprávnená osoba montáže plynových zariadení zaznamená výmenu plynovej nádrže, jej príslušenstva, filtra alebo ohybnej hadice na plyn do ďalších záznamov protokolu o montáži plynového zariadenia,
b)
oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ak montáž plynového zariadenia nie je evidovaná v celoštátnom informačnom systéme; oprávnená osoba montáže plynových zariadení vystaví potvrdenie o výmene plynovej nádrže a jej príslušenstva, filtra alebo ohybnej hadice na plyn, v ktorom uvedie homologizačné značky vymenených komponentov,
c)
autorizovaná opravovňa, ak montáž plynového zariadenia nie je evidovaná v celoštátnom informačnom systéme; autorizovaná opravovňa vystaví potvrdenie o výmene plynovej nádrže a jej príslušenstva, filtra alebo ohybnej hadice na plyn, v ktorom uvedie homologizačné značky vymenených komponentov.
(8)
Plynovú nádrž možno vymeniť len za plynovú nádrž rovnakého tvaru, rovnakého materiálu, rovnakého druhu paliva a s objemom pôvodnej plynovej nádrže alebo menším. Plynová nádrž vrátane jej príslušenstva, filter a ohybná hadica na plyn musia spĺňať technické požiadavky podľa predpisov Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov7a) č. 67 alebo 110.

§ 34

Lehoty pravidelných inšpekcií plynových nádrží
(1)
Pravidelnej inšpekcii plynovej nádrže na
a)
stlačený zemný plyn (CNG) podliehajú všetky vozidlá v lehote štyroch rokov po prvom prihlásení vozidla do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách; ak ide o vozidlo, ktoré podlieha technickej kontrole pravidelnej prvýkrát v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie, musí byť pravidelná inšpekcia plynovej nádrže vykonaná prvýkrát pred touto technickou kontrolou pravidelnou,
b)
skvapalnený zemný plyn (LNG) podliehajú všetky vozidlá v lehote desiatich rokov po prvom prihlásení vozidla do evidencie a potom periodicky v desaťročných lehotách.

§ 41a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2021
Inšpekčné nálepky vydané podľa predpisov účinných do 28. februára 2021 možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najdlhšie do 31. decembra 2021.

Mení sa vzor a technický popis nálepky používanej pri inšpekcii nádrží CNG a LNG viď  slov-lex.sk.

Demontáž plynového zariadenia

uverejnené 17. 1. 2020, 4:42 používateľom info igas   [ aktualizované 3. 9. 2020, 1:47 ]

Od 1.1.2020 platia pre demontáž plynového zariadenia tieto ustanovenia:
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č.131/2018 Z.z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel

§ 41 Iná technická zmena
písm. n
demontáž plynového zariadenia, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná dodatočne formou prestavby vozidla alebo zápisu inej technickej zmeny, (slov-lex)
(pozn. týka sa to teda všetkých nefabrických montáží vrátane dovozených vozidiel)

§ 42 Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle
ods 15
Návrh na demontáž plynového zariadenia okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj
a) protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní demontáže plynového zariadenia,
b) protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní demontáže plynového zariadenia,
c) potvrdenie technika montáže plynových zariadení o tom, že vykonal demontáž plynového zariadenia na danom vozidle,
d) návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii časti II vypracovaný technikom montáže plynových zariadení. (slov-lex)

Vzor potvrdenia o demontáži plynového zariadenia - medzi súbormi nižšie pod článkom.

Výpočet hmotnosti nádrže je popísaný tu... 

Do termínu, kým sa táto tlačová zostava nezapracuje do informačného systému zašlete kópiu na adresu technik@igas.sk, kde technická podpora vyznačí demontáž plynového zariadenia..

O zmenu obsaditeľnosti, ak bola pri montáži znižovaná, si bude musieť požiadať držiteľ vozidla na okresnom úrade.

10. ročník seminára: Prestavba vozidiel na pohon plynom LPG, NG

uverejnené 29. 10. 2019, 6:27 používateľom info igas   [ aktualizované 21. 11. 2019, 5:25 používateľom Viliam Šedo ]

10. ročník seminára Prestavba vozidiel na pohon plynom LPG, NG sa uskutočnil 15. 11.2019 v Dome kultúry, Májová 7, 013 11  Lietavská Lúčka   


Program:

       

1. Národný retrofit - prvé skúsenosti s novou legislatívou
2. Vyhodnotenie rokov 2018 a 2019, štatistiky prestavieb podľa značky a typu systémov, podľa značiek vozidiel
3. Prvé skúsenosti s priebežnými overeniami a dozormi
4. Diskusia

Rečníci:

Ing. Demek MDV SR - Skúsenosti so schválením národného retrofitu v praxi - prezentácia...
Ing. Šedo IGAS, s.r.o. - Štatistiky 2018, 19  - prezentácia...
Ing. Július Csík IGAS, s.r.o. - Stručná informácia z výsledkov prvých priebežných overení pracovísk - prezentácia...

Diskusia:
  • v diskusii p. Demek upozornil na znížené poplatky za typové schválenie systému, za schválenie hromadnej prestavby
  • bolo vysvetlené, ktoré požiadavky predpisu EHK OSN č. 115 sú nahradené alternatívnymi skúškami a posúdeniami
  • podrobnejšie bolo vysvetlené zjednodušené rozširovanie rodiny vozidiel i rodiny komponentov v jestvujúcich retrofitných homologáciách podľa EHK OSN 115 prostredníctvom národného retrofitného systému
  • zo strany zúčastnených  dovozcov boli popísané počiatočné problémy pri prihlasovaní prvých vozidiel s národným retrofitným systémom
  • demontáž bude po zavedení novej legislatívy možná až po absolvovaní návštevy pracoviska (v prípade ak bola vykonaná dodatočná montáž a vozidlo je v inf. systéme) a získaní potvrdenia o demontáži. Následne však musí vozidlo bude musieť absolvovať zvláštnu TK a EK. Pracoviská upozornili, že problém na EK a TK nastane ak sa bude vyžadovať protokol o montáži u vozidiel, ktoré ho nemajú. V tom prípade by musel nasledovať proces prestavby  a u vozidiel, ktoré často majú príliš nízku zostatkovú hodnotu na to aby majiteľ vynakladal financie na prestavbový proces, ktorý by mal nasledovať by to znamenalo asi už iba odhlásenie
  • vzor Potvrdenia o demontáži plynového zariadenia ešte nie je vytvorený - bude upresnený metodickým pokynom do konca roku
  • zástupca Autogas Slovakia, spol. sr.o. navrhoval aby stránka informačného systému bola viac prispôsobená aj pre iné typy zariadení než len PC. Prekáža to najmä pri operatívnom schvaľovaní prestavby tam kde je proces nastavený na schvaľovanie držiteľom rozhodnutia. Ig. Šedo prisľúbil, že IGAS, s.r.o. bude hľadať riešenie.

Prvý národný retrofit

uverejnené 21. 10. 2019, 3:12 používateľom info igas   [ aktualizované 22. 10. 2019, 3:01 používateľom Viliam Šedo ]

Prvý národný retrofit bol schválený pre rodinu vozidiel LADA systémom Lovato. Bol vydaný pre spoločnosť Motorgas, s.r.o.. Pri pridávaní montáže v informačnom systéme datagas.sk sú tieto vozidla v číselníku až úplne na konci zoznamu pod názvom "Retrofit n. ...."

Zmena sídla a adresy

uverejnené 6. 8. 2018, 22:57 používateľom info igas

V obchodnom registri bola zmenená adresa sidla firmy na adresu na ktorej sme mali prevádzku: IGAS, s.r.o, Dlhá 191/44, Žilina. 

Úprava cenníka

uverejnené 13. 6. 2018, 7:00 používateľom info igas   [ aktualizované 21. 6. 2018, 6:00 používateľom Viliam Šedo ]

V cenníku došlo k nasledovným úpravám:
V celom texte aktualizovaná legislatíva, doplnenie položky A5 opakovaná skúška technika, B6 - opakované overenie pracoviska v zmysle zákona č. 106/2018 Z.z., C3a4 nové typy tlačív položka,  C13  zmena vlastníka záznamu o MPZ v IS, C14 ručné opravy v MPZ v IS a C15 vyjadrenia k dôveryhodnosti

Úpravy zahŕňajú najmä náklady na úpravy informačného systému vyvolaného zmenami, pokrytie nákladov na opakované skúšky a nové činnosti, ktoré priniesli legislatívne zmeny v zákone č.106/2018 Z.z. a vyhlášky 140/2018 Z.z.
Cenník tu...

9. ročník seminára: Prestavba vozidiel na pohon plynom LPG, NG

uverejnené 6. 6. 2018, 0:41 používateľom info igas   [ aktualizované 24. 10. 2019, 2:00 ]

Termín:    utorok 05.06.2018
Miesto:    Dom kultúry, Májová 7, 013 11  Lietavská Lúčka   
Program - témy:
       1. Legislatívne zmeny v oblasti schvaľovania prestavieb, iná technická zmena
       2. Prezentácia

Prezentáciu -
Ing. Demek MDV SR - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a jeho vykonávacie vyhlášky, tu...
Ing. Šedo IGAS, s.r.o. - Novinky v zákone č. 106/2018 a vyhláške č. 140/2008 Z.z., štatistiky 2017, 18 - tu...


Nová vyhláška v platnosti

uverejnené 21. 5. 2018, 8:12 používateľom Viliam Šedo

V zbierke bola zverejnená vyhláška č. 140/2018 Z.z.nahradzujúca súčasne dve  vyhlášky 29/2006 a 578/2006 Z.z. .
Zverejnenú verziu vyhlášky možno nájsť tu alebo na našej stránke v kategórii "Legislatíva, dokumenty". Je platná od 20.5.2018.

Nový zákon o prevádzke vozidiel schválený

uverejnené 16. 4. 2018, 0:35 používateľom info igas   [ aktualizované 16. 4. 2018, 0:40 ]

Čas platnosti súčasnej legislatívy o prevádzke vozidiel sa dá rátať už len na týždne. V zbierke bol zverejnený zákon č. 106/2018 Z.z.nahradzujúci našu starú známu 725-tku z roku 2006. Po vydaní vyhlášok a metodických pokynov pripravíme stretnutie pre všetky pracoviská.
Zverejnenú verziu nového zákona možno nájsť tu.

Nová funkcia v Datagase

uverejnené 11. 12. 2017, 5:23 používateľom Viliam Šedo   [ aktualizované 11. 12. 2017, 5:26 ]

V Datagase pribudla nová funkcia, ktorá vďaka prepojeniu na JISCD prináša jednoznačnejšiu identifikáciu vozidla a menej vyplňovania pre pracoviská.
Funguje to tak, že vyplníte len evidenčné číslo vozidla (bez pomlčky a medzier) a systém si pri prechode do ďalšieho políčka vyhľadá vozidlo. Vyplní pritom väčšiu časť údajov ako napr. VIN číslo, Typ vozidla,Ident.číslo motora (typ), objem, otáčky a emisie.
Tento postup pracoviskám uľahčí prácu a vylúči chyby pri zadávaní napr. VIN čísla.

Pre potrebu aby bol tento postup kompatibilný s predchádzajúcimi dátami, zostalo zatial u jednotlivej prestavby potrebné ručne vybrať Značka a obchod. názov vozidla .

1-10 of 20