O NÁS‎ > ‎

OCHRANA ÚDAJOV

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Všeobecne

Účelom tohto vyhlásenia je uviesť, ako spoločnosť nakladá s osobnými údajmi, ktoré od vás môže prostredníctvom tejto lokality získať. Všetky údaje sa považujú za dôverné. Spoločnosť sa zaväzuje prijať všetky opatrenia na ochranu údajov a súkromia. Táto lokalita obsahuje rôzne nástroje určené pre návštevníkov, prostredníctvom ktorých môžu vyjadriť svoj záujem alebo požadovať informácie o produktoch a službách spoločnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť získavame a používame osobné údaje. Používaním tejto webovej lokality dávate spoločnosti súhlas k zhromažďovaniu a používaniu týchto údajov.

Ďalšie informácie

1. Aké osobné údaje sa zhromažďujú?

Požadovať sa od vás môžu údaje ako sú meno, zamestnanie, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo.

2. Ako sa používajú zhromaždené údaje?

Tieto údaje ukladáme a ponechávame v databázach alebo iných ukladacích médiách. Budú použité aj pri spravovaní služieb webovej lokality, na vypracovanie analýz trhu a zákazníkov a na kontrolu, vývoj a zlepšovanie poskytovaných služieb. Vzhľadom na túto skutočnosť budú tieto údaje použité na trhové a propagačné účely a informovanie návštevníkov o ponúkaných produktoch a službách.

3. Kde budú údaje zverejnené alebo prenesené?

Osobné údaje nepredávame, neprenajímame, ani s nimi inak neobchodujeme. Osobné údaje návštevníkov môžeme poskytnúť nasledujúcim subjektom, ktoré ich budú používať v súlade s odsekom 2 uvedeným vyššie:-

a) zamestnancom a zástupcom, ktorí spravujú účty, produkty a služby požadované zákazníkmi v súčasnosti alebo budúcnosti,

b) osobám, ktorým je spoločnosť povinná alebo právne zaviazaná údaje poskytnúť,

4. Čo sú súbory „cookie“?

Súbory „cookie“ sú časti údajov, ktoré sa odosielajú do prehľadávača pevného disku počítača, a umožňujú nám poskytovať zákazníkom určité funkcie a taktiež nám poskytujú informácie o návštevách lokality. Súbory „cookie“ môžeme používať aj na zjednodušenie práce používateľa s webovou lokalitou, napríklad na ukladanie hesla. Väčšina prehľadávačov súbory „cookie“ automaticky prijme, ale vy to urobiť nemusíte. Svoj prehľadávač môžete nastaviť tak, aby ich neprijímal, ale funkcie tejto webovej lokality nemusia v niektorých prípadoch spoľahlivo fungovať.

Zabezpečenie

Máme záujem chrániť údaje, ktoré nám poskytujete. Nemôžeme však zaručiť zabezpečenie zverejnených údajov a vy akceptujete prirodzené bezpečnostné riziká internetovej korešpondencie a nákupov prostredníctvom internetu. Zodpovednosť za akékoľvek narušenie zabezpečenia nesieme len v prípade, že k nemu došlo vedome, s podvodným zámerom alebo v dôsledku nedbalosti. Všetky dodávané produkty a služby podliehajú podmienkam a ustanoveniam uvedeným na tejto webovej lokalite.

Podmienky používania a právna poznámka

Spoločnosť IGAS, s.r.o. spravuje túto lokalitu pre informačné, vzdelávacie, trhové a komunikačné účely.

Táto webová lokalita je vám k dispozícii za podmienok uvedených nižšie. Prístup na lokalitu a jej používanie si vyžaduje súhlas s podmienkami.

1. Prístupom na túto webovú lokalitu dávate výslovný súhlas s administratívnym monitorovaním v akomkoľvek čase. Dôkaz o akejkoľvek trestnej činnosti získaný počas monitorovania bude poskytnutý príslušným orgánom. Ak s monitorovaním nesúhlasíte, ihneď opustite túto lokalitu.

2. Spoločnosť IGAS, s.r.o. vyvíja maximálne úsilie, aby zabezpečila čo najväčšiu presnosť a aktuálnosť informácií na tejto webovej lokalite. Napriek tomu sa však môžu vyskytnúť nepresnosti, chyby alebo vynechané informácie, za ktoré spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť. Informácie na webovej lokalite sa môžu kedykoľvek zmeniť. Ďalšie podrobnosti používatelia získajú po kontaktovaní spoločnosti IGAS. 
Za žiadnych okolností spoločnosť IGAS nezodpovedá za zvláštne, nepriame či následné škody (vrátane straty zisku alebo výnosu), vyplývajúce zo zmluvy, nedbanlivosti alebo inej protiprávnej činnosti, ktoré sa udiali z dôvodu používania, nesprávneho používania alebo výkonu tejto webovej lokality alebo ich spôsobili informácie, nedostatok informácií, dokumenty.

3. Táto webová lokalita môže obsahovať prepojenia na webové lokality tretích strán. Tieto prepojenia sa vám poskytujú len pre vaše pohodlie. Tieto prepojené lokality nie sú kontrolované ani ovplyvňované spoločnosťou IGAS. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za obsah prepojených webových lokalít tretích strán ani za prepojenia, ktoré tieto lokality obsahujú. Zahrnutie prepojení neznamená, že spoločnosť IGAS schvaľuje obsah prepojených lokalít alebo produkty či služby, ktoré prepojené lokality obsahujú.

4. Spoločnosť IGAS nenesie zodpovednosť za škody či vírusy, ktoré postihli vaše počítačové vybavenie, softvér, údaje či iný majetok, vyplývajúce z prístupu na webovú lokalitu alebo z preberania akýchkoľvek materiálov, údajov, textov, obrázkov, videosúborov alebo zvukových súborov.