Jednotlivo schvaľovaná prestavba vozidla na plyn

Je potrebné absolvovať individuálne schvaľovanie?

Overte si v aktuálnom zozname hromadne schválených typov prestavieb v "Číselníkoch" na našej stránke alebo na www.datagas.sk, či sa tam predsa len nenachádza Vaše vozidlo. Ak si nie ste istí, či Vaše vozidlo zodpovedá schválenému typu obráťte sa na majiteľa rozhodnutia o schválení - hromadného dovozcu. (viď príslušné zoznamy v Linkoch, odkazoch) na našej stránke.
Kde nájdem oprávnené pracovisko

Prehliadnite si zoznam oprávnených servisov, pracovísk na stránke www.datagas.sk. Nájdite si tie, ktoré sú vo Vašej blízkosti. Zistite si, či pracovisko už obdobné schválenie absolvovalo. Tento proces je trochu náročnejší na znalosti legislatívy ako prestavba na základe hromadne schváleného typu.
Aký je postup na obvodnom dopravnom úrade

Pred prestavbou si podajte žiadosť (formulár na úrade) na Vašom obvodnom dopravnom úrade a doložte požadované prílohy (viď iná otázka). Získate rozhodnutie o povolení prestavby platné 1 rok.
Žiadosť o povolenie prestavby

Žiadosť podľa zákona obsahuje: a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to 1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, 2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky, b) značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu, c) evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla, Viď zákon č. 725/2004 Z.z. - § 19
Aké podklady mám priložiť k žiadosti na povolenie prestavby?

K žiadosti priložte: a) podrobný opis prestavby jednotlivého vozidla, b) návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla, c) technický opis a výkresová dokumentácia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak neboli typovo schválené. Viď zákon č.725/2004 - §19
Aký je ďalší postup po prestavbe?

S povolením o prestavbe a s prestavaným vozidlom musíte navštíviť skúšobňu, ktorá vykoná skúšky a posúdenia a vypracuje protokol o prestavbe. Súčasne tu žiadajte usmernenie, či sú nutné ešte nejaké ďalšie externé skúšky (napr. emisné) a prípadné kontakty na potrebné subjekty.
Žiadosť na dopravný úrad o schválenie

Žiadosť na dopravný úrad o schválenie by mala obsahovať: a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to 1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, 2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky, b) značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verzia variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu, c) evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla, d) číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla. (3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú a) protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe, z ktorého vyplýva, že vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, a návrh základného technického opisu vozidla, ktoré sú vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel, b) protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 49 ods. 2 písm. b) s výsledkom hodnotenia spĺňa podmienky na schválenie na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania, c) platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. b) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h) a i) a ak vozidlo takej kontrole podlieha, f) osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 23, f) návrh doplnkového štítku výrobcu.
Comments