PRACOVISKÁ‎ > ‎

Zmena vyhlášky č. 140/2018 Z.z.

uverejnené 24. 2. 2021, 6:37 používateľom Viliam Šedo   [ aktualizované 3. 3. 2021, 4:25 používateľom info igas ]
Od 1.3.2021 sa vyhláškou č. 85/2021 Z. z. vo vyhl. č. 140/2018 Z.z. mení nasledovné
§ 2 a 3 novelizované podmienky týkajúce sa počiatočného a priebežného overenie
§ 13 vypúšťa sa písmeno h) doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť
§ 29 obsahuje popis požiadaviek pri výmene nádrže, filtrov a ohybných hadíc. V prípade ak montáž plynového zariadenia nie je evidovaná v celoštátnom informačnom systéme vydáva sa potvrdenie o výmene nádrže, resp o výmene hadíc a filtrov. Výmenu smie uskutočniť oprávnená osoba montáže plynových zariadení a v niektorých prípadoch aj autorizovaná opravovňa
§ 34 vozidlo ktoré podlieha prvej TK po 4 rokoch od prvej evidencie musí najskôr absolvovať inšpekciu nádrže CNG
Zmenená príloha č. 11 - zmena designu inšpekčnej nálepky nádrže a technického popisu nálepky


§ 2

Počiatočné overenie plnenia podmienok na montáž plynových zariadení
(5)
Ak je počiatočné overenie súčasťou rozšírenia existujúceho pracoviska montáže plynových zariadení, kontrola podľa odseku 4 sa týka aj existujúceho pracoviska montáže plynových zariadení, pričom súčasťou kontroly je aj kontrola právoplatnosti oprávnenia na montáž plynových zariadení. Počiatočným overením je aj kontrola podľa § 3 ods. 2 písm. g) a h).
(9)
Ak správa z počiatočného overenia je súčasťou rozšírenia existujúceho pracoviska montáže plynových zariadení, obsahuje aj
a)
identifikačné číslo pracoviska montáže plynových zariadení,
b)
názov a sídlo schvaľovacieho orgánu, ktorý vydal oprávnenie na montáž plynových zariadení, a
c)
číslo a dátum vydania oprávnenia na montáž plynových zariadení a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti.

§ 3

Priebežné overenie plnenia podmienok na montáž plynových zariadení
(2)
Priebežným overením je kontrola
f)
platnosti overenia alebo kontroly zariadení technologického vybavenia,
g)
súladu stavu zásob tlačív dokladov a pečiatok so stavom vedeným v evidencii,
h)
označenia pracoviska montáže plynových zariadení podľa § 15.

(4)
Správa z priebežného overenia obsahuje
(c)
identifikačné údaje oprávnenej osoby montáže plynových zariadení podľa § 157 ods. 3 zákona vrátane identifikačného čísla pracoviska montáže plynových zariadení,

§ 13

Návrh na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení
(1)
Návrh na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení obsahuje
h)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
i)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167 ods. 6 zákona,
j)
pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti preukazujúce splnenie podmienok podľa § 84 ods. 1 písm. d) siedmeho bodu zákona,
k)
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom,
l)
doklady o vlastníctve alebo finančnom lízingu technologického vybavenia pracoviska montáže plynových zariadení a
m)
správu z overenia plnenia podmienok na montáž plynových zariadení vydanú technickou službou.

§ 29

Vyznačovanie výsledku montáže plynového zariadenia
(7)
Pri prekročení povolenej lehoty používania plynovej nádrže a jej príslušenstva, funkčnosti filtra alebo ohybnej hadice na plyn ich výmenu môže vykonať
a)
oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ak je montáž plynového zariadenia evidovaná v celoštátnom informačnom systéme; oprávnená osoba montáže plynových zariadení zaznamená výmenu plynovej nádrže, jej príslušenstva, filtra alebo ohybnej hadice na plyn do ďalších záznamov protokolu o montáži plynového zariadenia,
b)
oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ak montáž plynového zariadenia nie je evidovaná v celoštátnom informačnom systéme; oprávnená osoba montáže plynových zariadení vystaví potvrdenie o výmene plynovej nádrže a jej príslušenstva, filtra alebo ohybnej hadice na plyn, v ktorom uvedie homologizačné značky vymenených komponentov,
c)
autorizovaná opravovňa, ak montáž plynového zariadenia nie je evidovaná v celoštátnom informačnom systéme; autorizovaná opravovňa vystaví potvrdenie o výmene plynovej nádrže a jej príslušenstva, filtra alebo ohybnej hadice na plyn, v ktorom uvedie homologizačné značky vymenených komponentov.
(8)
Plynovú nádrž možno vymeniť len za plynovú nádrž rovnakého tvaru, rovnakého materiálu, rovnakého druhu paliva a s objemom pôvodnej plynovej nádrže alebo menším. Plynová nádrž vrátane jej príslušenstva, filter a ohybná hadica na plyn musia spĺňať technické požiadavky podľa predpisov Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov7a) č. 67 alebo 110.

§ 34

Lehoty pravidelných inšpekcií plynových nádrží
(1)
Pravidelnej inšpekcii plynovej nádrže na
a)
stlačený zemný plyn (CNG) podliehajú všetky vozidlá v lehote štyroch rokov po prvom prihlásení vozidla do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách; ak ide o vozidlo, ktoré podlieha technickej kontrole pravidelnej prvýkrát v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie, musí byť pravidelná inšpekcia plynovej nádrže vykonaná prvýkrát pred touto technickou kontrolou pravidelnou,
b)
skvapalnený zemný plyn (LNG) podliehajú všetky vozidlá v lehote desiatich rokov po prvom prihlásení vozidla do evidencie a potom periodicky v desaťročných lehotách.

§ 41a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2021
Inšpekčné nálepky vydané podľa predpisov účinných do 28. februára 2021 možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najdlhšie do 31. decembra 2021.

Mení sa vzor a technický popis nálepky používanej pri inšpekcii nádrží CNG a LNG viď  slov-lex.sk.
Comments