PRACOVISKÁ‎ > ‎

Zmena Vyhlášky č. 578/2006 Z. z.

uverejnené 4. 1. 2016, 8:34 používateľom Viliam Šedo
V zbierke zákonov bola zverejnená vyhláška MDVRR SR č. 450/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška nadobúda účinnosť 1.1.2016.

Zmeny, ktoré sa dotknú vykonávania prestavieb montáží:

1. V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „c) GPS súradnice pracoviska montáže plynových zariadení.“.

2. V § 25 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie: „g) príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. c) k príslušnému pracovisku montáže plynových zariadení.“

3. V § 95 sa odsek 3 dopĺňa písmenom w), ktoré znie: „w) poradové číslo opisu Protokolu o montáži plynového zariadenia.“. 

4. § 103 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: „(3) Pri vystavení opisu protokolu o montáži plynové- ho zariadenia sa v opise vyznačí poradové číslo protokolu o montáži plynového zariadenia a potvrdí sa podpisom technika montáže plynových zariadení a odtlačkom pečiatky oprávnenej osoby alebo podpisom konateľa poverenej technickej služby montáže plynových zariadení a odtlačkom pečiatky pri zániku oprávnenej osoby montáže plynových zariadení.“.
Comments