Slovenská legislatíva

Legislatívu nájdete aj na stránkach ministerstva dopravy
Zobrazuje sa nasledujúci počet položiek: 12
NazovPopisPoradie
Zoradiť 
 
Zoradiť 
 
Zoradiť 
 
NazovPopisPoradie
Zákon č. 106/2018 Z.z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke  
Vyhláška č. 140/2018 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 27. apríla 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení 
Metodické pokyny MDV SR  Metodické pokyny MDV SR - pre montáž PZ platia 46, 53,54,108  
Vyhláška č.131/2018 Z. z. Podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel 
Vyhláška č.132/2018 Z. z.  Podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania  4b 
Vyhláška č.134/2018 Z. z. Podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 
Zákon č.455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Viazaná živnosť bod 22 prílohy č.2 
Vyhláška č.208/1991 Zb. VYHLÁŠKA Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo 7. februára 1991 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel 
Zákon č. 725/2004 Z.z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov arch_1 
Vyhláška č. 578/2006 Z.z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov arch_2 
Vyhláška č. 29/2006 Z.z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor arch_3 
Vyhláška č. 464/2009 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 3. novembra 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách arch_4 
Zobrazuje sa nasledujúci počet položiek: 12
Comments