EHK OSN 115

Názov predpisu:
Jednotné ustanovenia pre homologizáciu:
I.špecifických retrofitných systémov LPG (skvapalnený ropný plyn) inštalovaných v motorových vozidlách používajúcich vo svojom pohonnom systéme LPG
II.špecifických retrofitných systémov CNG (stlačený zemný plyn) inštalovaných v motorových vozidlách používajúcich vo svojom pohonnom systéme CNG 

Posledné konsolidované znenie  Rev.1  - SK - ENG 

Doplnky a opravy k tomuto zneniu:
 • Doplnok 1 - SK - ENG
 • Doplnok 2 - SK - ENG 
 • Doplnok 3 - SK - ENG má aj opravu: ENG
  týka sa najmä emisií podľa najnovších typov skúšok NEDC a WLTP
 •  Doplnok 4 - SK - ENG 
 • Keďže slovenský preklad je nezrozumiteľný - uvádzame tu nami doporučovaný preklad.

  ENG

  SK (neofic. preklad)

  Insert new paragraph 2.5.1.4. to read:

  "2.5.1.4. With regard to the requirement of paragraph. 2.5.1.1. (e), the retrofit vehicle family relation applicable for the purpose of this Regulation only, will be considered valid for both indirect and direct injection petrol vehicles if all the following conditions are satisfied:

  (a) The retrofit system is “master-slave” according to the definition of paragraph. 2.1.5.

  (b) The retrofit system operates in indirect (port fuel) gas injection mode on direct petrol injection vehicles;

  (c) At least one petrol direct injection vehicle has been tested as parent vehicle as defined in paragraph. 2.5."

  Renumber paragraph 2.5.1.4. as 2.5.1.5.

  Paragraph 2.5.1.5, amend to read:

  "2.5.1.5. With regard to the requirement of paragraph 2.5.1.1.(f) in case of a "masterslave" system, as defined in paragraph 2.1.5., the retrofit vehicle family relation applicable for the purpose of this Regulation only will be considered valid regardless of the presence of the air injection or the EGR."

  Vložiť nový odsek 2.5.1.4. znejúci:

  2.5.1.4. Pokiaľ ide o požiadavku bodu. 2.5.1.1. (e), vzťah s retrofitnou rodinou vozidiel použiteľný iba na účely tohto predpisu sa bude považovať za platný pre benzínové vozidlá s nepriamym aj priamym vstrekovaním, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

  a) Retrofitný systém je „master-slave“ podľa definície v odseku. 2.1.5.

  b) retrofitný systém pracuje v nepriamom režime vstrekovania plynu (port fuel) na vozidlách s priamym vstrekovaním benzínu;

  c) Najmenej jedno vozidlo s priamym vstrekovaním benzínu bolo testované ako základné vozidlo definované v bode. 2.5. “

  Prečíslovať odsek 2.5.1.4. ako 2.5.1.5.

  Bod 2.5.1.5 sa mení a dopĺňa takto:

  "2.5.1.5. S ohľadom na požiadavku bodu 2.5.1.1. (f) v prípade "masterslave" systému, ako je definovaný v bode 2.1.5., vozidlo prináleží do retrofitnej rodiny vozidiel iba na účely tohto predpisu, bez ohľadu na prítomnosť vstrekovania vzduchu alebo EGR. “

* - k termínu 09.02.2021
 

Comments