PRACOVISKÁ‎ > ‎

Demontáž plynového zariadenia

uverejnené 17. 1. 2020, 4:42 používateľom info igas   [ aktualizované 3. 9. 2020, 1:47 ]
Od 1.1.2020 platia pre demontáž plynového zariadenia tieto ustanovenia:
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č.131/2018 Z.z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel

§ 41 Iná technická zmena
písm. n
demontáž plynového zariadenia, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná dodatočne formou prestavby vozidla alebo zápisu inej technickej zmeny, (slov-lex)
(pozn. týka sa to teda všetkých nefabrických montáží vrátane dovozených vozidiel)

§ 42 Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle
ods 15
Návrh na demontáž plynového zariadenia okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj
a) protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní demontáže plynového zariadenia,
b) protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní demontáže plynového zariadenia,
c) potvrdenie technika montáže plynových zariadení o tom, že vykonal demontáž plynového zariadenia na danom vozidle,
d) návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii časti II vypracovaný technikom montáže plynových zariadení. (slov-lex)

Vzor potvrdenia o demontáži plynového zariadenia - medzi súbormi nižšie pod článkom.

Výpočet hmotnosti nádrže je popísaný tu... 

Do termínu, kým sa táto tlačová zostava nezapracuje do informačného systému zašlete kópiu na adresu technik@igas.sk, kde technická podpora vyznačí demontáž plynového zariadenia..

O zmenu obsaditeľnosti, ak bola pri montáži znižovaná, si bude musieť požiadať držiteľ vozidla na okresnom úrade.

Ċ
info igas,
2. 6. 2020, 2:47
ĉ
info igas,
2. 6. 2020, 2:47
Comments