MOTORISTI‎ > ‎

Označenie LPG nádrže

Požiadavky predpisu EHK OSN 67 platné ku dňu vydania tohto článku:
4.3. Každá nádrž musí byť označená štítkom pre vyznačenie čitateľných a nezmazateľných nasledujúcich údajov:
(a) sériové číslo;
(b) obsah v litroch;
(c) označenie "LPG";
(d) skúšobný tlak [bar];
(e) formulácia: "maximálny stupeň plnenia: 80 %";
(f) rok a mesiac homologizácie (napr. 99/01);
(g) homologizačná značka podľa bodu 5.4.
(h) označenie "ČERPADLO VO VNÚTRI" a označenie identifikujúce, keď je
montované vo vnútri nádrže.
Comments