Medzinárodné predpisy pre inšpekciu nádrží

Nádrže CNG a LNG v automobiloch musia byť vyrobené, označené, skúšané a homologizované podľa predpisu EHK OSN 110.

Predpis uvádza v prílohe 3A a 3B termín a rozsah periodických inšpekcií nasledovne:

Príloha 3B bod 2.1.3. Periodická rekvalifikácia (pre CNG nádrže):
4.1.4. Pravidelná rekvalifikácia
Výrobca fliaš odporučí pravidelnú rekvalifikáciu na základe vizuálnej kontroly alebo skúšky výrobku používaného v prevádzkových podmienkach uvedených v tomto dokumente. Každá fľaša sa musí vizuálne skontrolovať aspoň každých 48 mesiacov po dátume jej montáže na vozidle (registrácia vozidla) a čase jej opätovnej montáže, či nie je zvonku poškodená alebo narušená, vrátane miest pod nosnými pruhmi.
Vizuálnu kontrolu vykoná príslušná agentúra, ktorú povolil alebo uznal dozorný orgán (regulátor) a robí v súlade s technickou špecifikáciou výrobcu: fľaše bez označenia obsahujúceho povinné informácie, resp. s označením kde sú povinné informácie nečitateľné sa vyradia z prevádzky. Ak výrobca dokáže pozitívne identifikovať fľašu a jej výrobné číslo, je možné previesť zámenu označenia, čím sa umožní ďalšie používanie fľaše v prevádzke.
Obsahuje aj ustanovenia pre:
4.1.4.1. Fľaše, ktoré boli vystavené zrážke
Fľaše, ktoré boli vystavené zrážke vozidiel musia absolvovať opakovanú prehliadku zo strany agentúry schválenej výrobcom pokiaľ orgán s príslušnou právomocou nestanoví inak. Fľašu, ktorá pri zrážke nebola poškodená priamym zásahom je možné vrátiť do prevádzky, v opačnom prípade je potrebné ju poslať výrobcovi na preskúmanie.
4.1.4.2. Fľaše vystavené ohňu
Fľaše, ktoré boli vystavené pôsobeniu ohňa musia absolvovať opakovanú prehliadku zo strany agentúry schválenej výrobcom alebo sa vyradia a stiahnu z prevádzky.

Príloha 3B bod 2.1.3. Periodická rekvalifikácia (pre LNG nádrže):
Odporúčania na periodickú rekvalifikáciu prostredníctvom vizuálnej kontroly alebo skúšania počas prevádzkovej životnosti poskytne výrobca vozidla na základe používania v podmienkach prevádzky uvedených nižšie.
Každá nádrž sa vizuálne skontroluje aspoň každých 120 mesiacov po dátume jej uvedenia do prevádzky na vozidle (evidencia vozidla) a v čase akejkoľvek opätovnej montáže, z hľadiska vonkajšieho poškodenia a opotrebovania, vrátane kontroly pod upevňovacími pásmi.

Vizuálnu kontrolu vykoná technická služba určená alebo uznaná homologizačným orgánom, v súlade so špecifikáciami výrobcu: nádrže bez nálepiek obsahujúcich povinné informácie alebo s nálepkami obsahujúcimi povinné informácie, ktorú sú nečitateľné, sa v každom prípade
vyradia z prevádzky. Ak môže byť nádrž pozitívne identifikovaná výrobcom a na základe sériového čísla, nálepka sa môže vymeniť a nádrž ostáva v prevádzke.

Obsahuje aj ustanovenia pre
2.1.4. Nádrže zúčastnené na kolízii
2.1.5. Nádrže zúčastnené na požiari

Naša legislatíva ide u CNG na max.možnú dobu 48 mesiacov, ktorú predpis EHK OSN 110 doporučuje ako minimálnu.
Konajú sa menej často ako technické kontroly u vybraných kategórií vozidiel.
Comments