spacer.png, 0 kB
Stats

Time: 07:10
Members: 271
Hits: 41
WebLinks: 67
Visitors: 459451

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Schválené prestavby automobilov na plyn LPG, CNG

Montážne dielne, pracoviská. (Vstup pre verejnosť)

Zmeny vo vyhláške MDPT SR č.578/2006 Z.z. Tlačiť
Pondelok, 20 apríl 2009

Vyhláškou MDPT SR č. 144/2009 Z.z. bola zmenená vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006.

Došlo k nasledovným zmenám:

  1. V § 1 odsek 8
  2. v § 1 sa vypúšťa odsek 9 vrátane prílohy č. 1 - Povinná výbava motorového vozidla
  3. v § 46 ods. 9 písm. a) bod 2
  4. v § 66 ods. 5 písm. a) bod 2
  5. v § 90 odsek 2 - Rozmery dielne pracoviska montáže plynového zariadenia

1. V § 1 odsek 8 znie:

„(8) Povinnou výbavou motorového vozidla je lekárnička podľa osobitného predpisu.1a)".

Staré znenie § 1 odsek 8:

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie

a) L3e až L5e a L7e je motolekárnička,

b) M1, N, T, C a Ps je autolekárnička,

c) M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie je jedna autolekárnička pre hromadnú dopravu,

d) M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie sú dve autolekárničky pre hromadnú dopravu.

2. V § 1 sa vypúšťa odsek 9 vrátane prílohy č. 1.

Doterajšie odseky 10 až 20 sa označujú ako odseky 9 až 19.

3. V § 46 ods. 9 písm. a) bod 2 znie:

„2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná podľa

§ 17 ods. 1 písm. h) zákona,".

Staré znenie § 46 ods. 9 písm. a) bod 2:

2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn

alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu,

V § 66 ods. 5 písm. a) bod 2 znie:

„2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná podľa

§ 17 ods. 1 písm. h) zákona,".

Staré znenie § § 66 ods. 5 písm. a) bod 2:

protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn

alebo stlačený zemný plyn, ak vozidlo nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu


5. V § 90 odsek 2 znie:

„(2) Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia typu A musí mať okrem priestoru podľa odseku

1 písm. a) najmenej tieto vnútorné rozmery:

1. dĺžku 6,9 m pre dĺžku vozidla do 4,5 m,

2. šírku 4,2 m pre šírku vozidla do 1,8 m,

3. výšku 3mpri inštalovanom vozidlovom zdviháku,

4. šírku brány 2,3 m a výšku brány 2,1 m,

alebo

1. dĺžku 8,9 m pre dĺžku vozidla nad 4,5 m,

2. šírku 4,7 m pre šírku vozidla nad 1,8 m,

3. výšku 3mpri inštalovanom vozidlovom zdviháku,

4. šírku brány 2,65 m a výšku brány 2,85 m.".

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2009.

Posledná zmena ( Pondelok, 20 apríl 2009 )


spacer.png, 0 kB
Najčítanejšie články
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB