ÚVOD‎ > ‎VŠETKY LINKY, ODKAZY‎ > ‎

Slovenská legislatíva


Zobrazuje sa nasledujúci počet položiek: 6
NazovPopisč.
Zoradiť 
 
Zoradiť 
 
Zoradiť 
 
NazovPopisč.
Zákon č. 725/2004 Z.z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Vyhláška č. 578/2006 Z.z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Vyhláška č. 29/2006 Z.z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor 
Vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 3. novembra 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 
Nariadenie vlády č. 583/2006 z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom 
Legislatíva na serveri Min. dopravy Legislaíva na serveri Min. dopravy 
Zobrazuje sa nasledujúci počet položiek: 6
Comments